HOME » Inventarisaties » Dagvlinders

Dagvlinders

Natuurwetgeving

Wet natuurbescherming & Rode Lijst

In Nederland komen verschillende prachtige dagvlinders voor. Vlinders kennen verschillende stadia in hun leven waarbij ze verschillende soorten habitat nodig hebben om te overleven. Sommige soorten zijn zelfs afhankelijk van de aanwezigheid van één specifieke plantensoort. Mede hierdoor zijn er meerdere kwetsbare soorten dagvlinders. Er zijn 33 soorten dagvlinders beschermd waarvan 10 middels de Habitatrichtlijn en 23 middels de Wet natuurbescherming. Maar liefst 68% van de in Nederland beschouwde standvlinders zijn opgenomen in de Rode Lijst Dagvlinders als gevoelig, kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd of zelfs verdwenen uit Nederland.

SNL Monitoring

Dagvlinders zijn door hun kieskeurigheid goede graadmeters om de gesteldheid van het landschap weer te geven. Voor natuurbeheerders die subsidie krijgen voor het beheer van hun natuurgebieden, is SNL-monitoring van dagvlinders verplicht. De dagvlinders worden ten behoeve van de SNL voor enkele beheertypen samen met sprinkhanen gemonitord. Adviesbureau E.C.O. Logisch helpt u graag bij deze monitoring middels het uitvoeren van inventarisaties en het analyseren van de trends van beide soortgroepen. Indien de resultaten van de inventarisaties hier aanleiding toe geven kunnen wij een adviesrapport voor u opstellen met maatregelen die u kunt treffen als bijvoorbeeld aanpassingen aan het maaibeheer.

Kleine vos Kleine vos (Aglais urticae)

Onderzoeksmethodiek

De onderzoeksmethode is afhankelijk van het doel van het onderzoek. Voor het natuurbeheer zijn dagvlinders aantrekkelijk om gebiedsdekkend te inventariseren. Het zijn indicatoren voor de kwaliteit van gebieden. Aan de hand van de presentie en talrijkheid van soorten kan informatie worden verkregen over de kwaliteit van beheer, abiotische en biotische structuur, hoofdzakelijk op micro- en mesoschaal. Voor onderzoek ten behoeve van de SNL hanteren wij minimaal de basismonitoring vanuit de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS. In overleg met de beheerder van het te onderzoeken gebied kan dit natuurlijk naar wens worden uitgebreid. Dagvlinders kunnen op zicht worden gemonitord met behulp van een verrekijker. Voor onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet is een eenmalig onderzoek in de juiste periode naar de aan- of afwezigheid van de betreffende soort of soorten meestal voldoende. In beide gevallen staan wij graag voor u klaar.

Expertise

De medewerkers van Adviesbureau E.C.O.Logisch kunnen inventarisaties aan de hand van de genoemde methoden uitvoeren. Daarnaast kan er aan de hand van het habitat een verwachting worden gegeven van de aanwezige soorten in het desbetreffende gebied.

Onze expert

Mathieu Groeneveld

Mathieu Groeneveld
E-mail: mathieu@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072