HOME » Inventarisaties » Kleine marters

Kleine marters

Natuurwetgeving

In Nederland komen drie verschillende kleine marterachtigen voor. Dit betreffen de bunzing, hermelijn en de wezel. Deze soorten zijn beschermd middels de Wet natuurbescherming bijlage A artikel 3.10.
De Wet natuurbescherming kent de mogelijkheid om nationaal beschermde soorten vrij te stellen van de overtreding van verbodsbepalingen uit artikel 3.10. Met uitzondering van de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland kennen de kleine marters een dergelijke vrijstelling in alle Nederlandse provincies. Gezien het feit dat deze soorten allen op de Rode Lijst Zoogdieren staan en omdat de populatietrend van deze soorten onzeker is, is de verwachting dat kleine marters nationaal beschermd blijven.

Nationaal beschermd
Soorten opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming: bunzing*, hermelijn*, en wezel*.
* Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling in een deel van de Nederlandse provincies
Kleine marters Wezel (Mustela nivalis)

Onderzoeksmethodiek

Het inventariseren en monitoren van kleine marterachtigen wordt uitgevoerd volgens de door de provincies opgestelde handreikingen en richtlijnen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van de volgende onderzoeksmethoden:
Sporenonderzoek

Evenals bij andere zoogdieren is aan de hand van achtergelaten sporen door kleine marterachtigen te achterhalen of deze gebruik maken van het gebied. Het zoeken naar sporen eventueel met behulp van het aanbrengen van een sporenbed of sporenbuizen kan inzicht geven in de aanwezigheid van kleine marters.

Mostela

De Mostela is een special ontworpen kist met hierin een buis en cameraval. Onderzoek met behulp van de Mostela berust op de eigenschap van wezel en hermelijn om in kleine openingen te kruipen. Wanneer wezel of hermelijn door de buis loopt wordt deze door de camera geregistreerd. Door het plaatsen van de Mostela op een geschikt bevonden locatie kan de aanwezigheid van hermelijn of wezel in het gebied worden vastgesteld.

Cameravallen

Het vaststellen van aanwezigheid, vaste rust- en verblijfplaatsen en eventueel migratie- en foerageergebied van bunzing kan worden uitgevoerd met behulp van cameravallen met infraroodflits. Deze cameravallen zullen worden geplaatst op geschikt bevonden locaties waar sporen aangetroffen zijn of waar deze verwacht worden langs te komen. Deze camerabeelden worden periodiek gecontroleerd op waarnemingen.

Expertise

De deskundige ecologen van Adviesbureau E.C.O. Logisch hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar diverse soorten zoogdieren.

Referentieprojecten

Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft meerdere projecten uitgevoerd waarbij onderzoek is gedaan naar beschermde marterachtigen door middel van mostela’s en cameravallen.

Onze expert

Stefan van Lieshout

Stefan van Lieshout
E-mail: stefan@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072