HOME » Inventarisaties » Libellen

Libellen

Natuurwetgeving

Wet natuurbescherming & Rode Lijst

Net als dagvlinders en sprinkhanen zijn libellen soms sterk gebonden aan een specifiek habitat, of het voorkomen van een specifieke waardplant. Denk bijvoorbeeld aan de groene glazenmaker, die krabbenscheer nodig heeft voor de voortplanting. Enkele soorten zijn daarom alleen in gebieden te vinden waar het geschikte habitat voorkomt en waar gericht beheer plaatsvindt om dit in stand te houden. Onder de Wet natuurbescherming zijn er acht soorten libellen nationaal beschermd en negen soorten zijn op Europees niveau beschermd (Habitatrichtlijn). Daarnaast staan er 23 soorten vermeldt op de Rode Lijst Libellen die in oktober 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant.

SNL Monitoring

Voor het subsidiestelsel Natuur en Landschap is het voor veel beheertypen verplicht om de libellen iedere 6 jaar te monitoren. Adviesbureau E.C.O. Logisch staat graag voor u klaar om dit voor u uit te voeren.

Gewone oeverlibel Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)

Onderzoeksmethodiek

De onderzoeksmethode is afhankelijk van het doel van het onderzoek. Voor onderzoek ten behoeve van de SNL hanteren wij minimaal de basismonitoring vanuit de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS.

In overleg met de beheerder van het te onderzoeken gebied kan dit natuurlijk naar wens worden uitgebreid. Voor onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming is een eenmalig onderzoek in de juiste periode naar de aan- of afwezigheid van de betreffende soort of soorten meestal voldoende. In beide gevallen staan onze deskundigen graag voor u klaar. Bij het onderzoek worden de libellen op zicht gedetermineerd, en waar dit noodzakelijk is met behulp van een verrekijker. In enkele gevallen zullen exemplaren worden gevangen voor determinatie.

Expertise

De medewerkers van Adviesbureau E.C.O.Logisch kunnen inventarisaties aan de hand van de genoemde methoden uitvoeren. Daarnaast kan er aan de hand van het habitat een verwachting worden gegeven van de aanwezige soorten in het desbetreffende gebied.

Onze expert

Mathieu Groeneveld

Mathieu Groeneveld
E-mail: mathieu@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072